پیشنهاد : اپلیکیشن اصفهان صنعت را دانلود و بر روی گوشی های موبایل خود نصب نمایید ...
0
03136288464

پتانسیل بالای اصفهان در استفاده از منابع انرژی‌های تجدید پذیر

کمبود ذخیره برق نیروگاه‌های اصفهان و هشــدار برای صرفه جویی این انرژی از جمله مسائلی است که در چند سال اخیر به دلیل خشکســالی‌های متوالی همزمان با فرارسیدن فصل گرم سال به یکی از دغدغه‌های مسئولان امر تبدیل می‌شود تا چگونه بتوانند تابستان گرم را با کمبود برق پشت سر بگذارند. به گزارش اصفهان صنعت، به گفته مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان اصفهان، دو نیروگاه تامین کننده برق استان به دلیل مصرف بالای آب قادر به تامین برق مورد نیاز استان نیستند؛ چرا که اصفهان در چند سال گذشته با بحران کم آبی مواجه شده، به طوری که در سال گذشته سه هزار مگاوات کمبود برق داشته و در سال جاری با کمبود شش هزار مگاوات برق روبه رو شده اســت. بحران خشکسالی که در یک دهه گذشته گریبان‌گیر اصفهان شده است و کاهش ذخایر انرژی‌های فسیلی که تامین کننده اصلی انرژی در ایران هستند سبب شده تا نیاز به توسعه پایدار انرژی و استفاده از راهکارهای دیگر برای تامین برق مورد توجه قرار بگیرد.

قابلیت بهره‌بــرداری از ۶۰ هزار مــگاوات برق از نیروگاه‌های خورشیدی در کشور

توسعه پایدار انرژی و اســتفاده از انرژی‌های تجدید پذیر، چند دهه‌ای اســت که در جهان توجه دولت‌ها و مراکز تحقیقاتی دنیا را به خود جلب کرده تا با توجه با افزایش روز افزون جمعیت جهان و افزایش ســطح گازهــای گلخانه‌ای کــه آلودگی هوا را به دنبــال دارد، منابع تامیــن انرژی تغییر پیــدا کند. انرژی خورشــیدی، بادی و هســته ای از جمله منابع انــرژی تجدید پذیری اســت که کشــورهای جهان به اســتفاده از آنها روی آورده‌اند تا با توجه به کاهش ســوخت‌های فسیلی و بالا رفتن قیمت این سوخت‌ها و مشکلات زیســت محیطی آنها، بتوانند از لحاظ اقتصادی نیز منابع انرژی به صرفه تری داشته باشند.کشــورهایی مانند چین، آمریکا، ژاپن و آلمان ۶۴ درصد انرژی تولید انرژی خورشــیدی جهان را به خود اختصاص داده‌اند. درایران نیز طبق برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رای نصب ۵ هزار مگاوات انرژی تجدید پذیر برنامه ریزی شده و این در حالی اســت که نتایج مطالعه یکی از مراکز تحقیقاتی آلمان به نام DLR نشان می‌دهد که در ۲ هزار کیلومتر مربع از سرزمین ایران قابلیت بهره‌برداری حدود ۶۰ هزار مگاوات برق از نیروگاه‌های حرارتی خورشیدی وجود دارد که از این فرصت می‌توان به خوبی استفاده کرد.

تولید ۲۰ مگاوات برق خورشــیدی تا پایان برنامه اصفهان ۱۴۰۰

استان اصفهان در معرض تابش زیاد و بسیار زیاد نور خورشید قرار دارد، به طوری که میانگین تابش روزانه نور خورشید معادل ۷. ۴ کیلو وات ساعت بر مترمربع است، در حالیکه میانگین جهانی آن ۵. ۳ کیلو وات بر مترمربع اســت که این مسئله سبب می‌شود تا استان اصفهان با دارا بودن حدود ۳۱۰ ساعت آفتابی در سال، از نظر بهره گیری از انرژی‌های تجدید پذیر به خصوص انرژیهای خورشیدی دارای پتانسیل بالای باشد و بتواند ۲۰ درصد بیشتر از شهرهای دیگر تولید برق از انرژی خورشیدی داشته باشد. به گفته معاون برنامه ریزی و تحقیقات شــرکت برق منطقه‌ای اصفهان، این شــرکت کار خود در زمینه انرژی‌های خورشیدی را از ســال ۱۳۹۰ با توجه به وجود مناطق بسیار خوب و کویری در کاشان، اردستان، نایین، خور و بیابانک و شهرضا و در مجموع سالیانه بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در استان اصفهان آغاز کرد و در همین راستا کلنگ زنی نیروگاه خورشیدی در جرقویه اصفهان صورت گرفت .انرژی تولیدی این نیروگاه، بار مصرفی مشترکین منطقه جرقویه شهر اصفهان را تغذیه میکند. همچنین با توجه به پتانسیل بالای اصفهان در استفاده از انرژی خورشیدی باعث شــد تا اعضای شورای شهر مصوبه‌ای در این شــورا تدوین کنند و تا پایــان برنامه اصفهان ۱۴۰۰، این شــهر ظرفیت تولید۲۰ مگاوات برق خورشیدی را داشته و حداقل ۱۰۰ هزار منزل مســکونی در اصفهان مجهزبه آبگرمکن‌های خورشیدی شوند.مهرماه سال گذشته نیز مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای اصفهان از بهره‌برداری ۲ نیروگاه خورشیدی این استان به ظرفیت تولید ۲۰ مگاوات برق تا پایان سال خبر داد. نیروگاههایی که در شهرهای خور و اردستان ساخته شد و  هر یک ظرفیت تولید ۱۰ مگاوات برق دارد .ضمن اینکه ۲۷ نیروگاه خورشیدی در شهرهای اردستان، مهاباد، اصفهان، نایین، کاشان، شهرضا، برخوار، نجف آباد، آران و بیدگل، خور ، نطنز و ورزنه در حال احداث بوده و هست.

روز جهانی انرژی بادی

در کنار انرژی خورشیدی، انرژی بادی نیز یکی دیگر از گونه‌های مهم انرژی اســت که بهره‌برداری از قدرت آن در دنیا روز به روز در حال افزایش است و با توجه به نقشی که در کاهش هزینه‌ها و کم کردن میزان تخریب منابع زیســتی دارد، یک روز در سال به نام انرژی بادی نامیده شده اســت. امروزه این نوع انرژی در اروپـا از یـــک فنـاوری حاشـیه ای بـه یـــک صنعت تبدیـل شـده کـه بخشـی از انـرژی مـورد نیـاز اروپـا را بـدون ایجـاد آلایندگـی زیسـت محیطـی، بـا قابلیـــت رقابـت اقتصـادی تامیـن مــی‌کنـد. هم اکنون سـازندگان بهترین توربیـن‌های بــادی در بازار جهانی، اروپایـی‌ها هستند که در حـال فعالیـت گسـترده در سـطح بیـن‌المللـــی می‌باشند و فعالیـت‌های تحقیقاتـی و توسـعه فناوری بـا بهتریـن کیفیــت در این قاره در حــال انجـام اسـت. ایـن توســـعه خیـره کننــده، باعـث افزایـش قابـل توجـه نقـش صنعـت انـرژی بـادی در اقتصـاد اروپـا و ایجـاد درآمـد در مناطـق مختلـف، ایجـاد چنـد صـد هـزار اشـتغال تخصصـی و همچنیـن کاهـش وابــستگــــی اروپـا بـه واردات نفـت شـده اســـت. به همین دلیل در سـال‌های اخیـر رقابـــت بیـــن‌المللـی در صنعـت انـرژی بـادی بـه شـدت افزایـش یافتـه است. حدود ۸۰ درصد شـرکت‌های اروپایـی فعــال در انـرژی بـادی، حضـور تجـاری دارند و دارای مراکـز سـاخت در خـارج از اروپـا هستند؛ همچنین در میـان ۱۰ سـازنده بـزرگ توربیـن بـــادی در جهـان، پنج شـرکت درجامعـه اروپـا قـرار گرفته‌اند.

ایرانیان؛ مبدع انرژی بادی

با وجود اینکه امروزه اروپاییان استفاده گسترده‌ای از انرژی بادی دارند ولی استفاده از این نوع انرژی برای نخستین بار توســط ایرانیان با ساخت آسیاب‌های بادی، ۲۰۰ ســال پیش از میالد مســیح صورت گرفت و در قرون ۱۲ و ۱۳ به اروپا و ســپس قاره آمریکا انتقال یافت. نمونه‌هایی از این آســیاب‌ها هنوز در مناطق خواف اســــتان خراســان رضوی و نهبندان اســــتان خراسان جنوبی وجود دارد که هنوز هم استفاده می‌شــوند. تا قبل از سال ۱۳۱۹ شمسی در منطقه بادخیز منجیل، از انرژی باد برای پمپاژ آب و روشنایی استفاده می‌شده و استفاده از بادگیر نیز از ســال‌های بسیار قدیم در ایران متداول بوده اســت. تا قبل از اختراع کولر برقی و گسترش آن در شهرهای مختلف، از بادگیر در ساختمان‌های مختلف مسکونی، مذهبی و خدماتی استفاده می‌شده است. این بادگیرها با اشکال مختلف در شهرهای مرکزی و جنوب ایران ساخته شده که هر کدام بر حسب ارتفاع و جهت باد مطلوب طراحی و اجرا شده اند و هنوز هم می‌توان باقیمانده این بادگیرها را در اقلیم گرم و مرطوب جنوب در شهرهایی مانند بندر عباس، بندر لنگه، قشم، بوشهر کرمان، طبس و… مشاهده کرد.

انرژی بادی در اصفهان به کار گرفته می‌شود

استان اصفهان در زمینه انرژی بادی نیز از قابلیت بالایی برخوردار بوده به طوری که به گفته معاون شرکت برق منطقه‌ای اصفهان، این شرکت به نصب پنج دکل ۸۰ و ۱۰۰ متری در برخی ارتفاعات اســتان مطابق اطلس بادی کشــور اقدام کرده و با اتصال چهار حسگر (سنسور) در هر دکل، به مدت یک سال و نیم به پتانسیل سنجی و صحت ســنجی بادها در فصول مختلف می‌پردازد تا با استفاده از آمار، ساعت به ساعت از وضعیت سرعت باد، جهت وزش باد، رطوبت منطقه، زاویه تابش خورشید و… در این مناطق نوع و میزان قدرت توربینی که باید در هر منطقه نصب شود، مشخص گردد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *